Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت

    تولید رمز یکبار مصرف    

توضیحات :

ا ستفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) علاوه بر اینکه از متداول ترین روشها برای ارتقاء سطح امنیت کاربران جهت انجام تراکنشهای مالی است Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت بهطورکلی هدف از آن پیچیده تر شدن دسترسیهای غیرمجاز به حساب های کاربران است با توجه به گسترش استفاده از کارتهایبانکی در انجام تراکنشهای مالی، بنابر این سوء ا ستفاده از رمزهای ای ستا(ثابت) افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده ا ست یکی از راهکارهایپیشگیری از رمز کارت های بانکی، تغییر دائمی کلمه عبور به وسیله OTP است Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت که خطر دسترسیهای غیرمجاز به حساب مشتری را تا حدبسیار زیادی کاهش میدهد در این راستا در حال حاضر از توکنهای امنیتی یکبار رمز جهت ارتقای امنیت انجام تراکنشهای الکترونیکی در سامانههایالکترونیکی بانک ملت مورد اسددتفاده قرار میگیرد

Ramznegar bank Mellat

 

در این ارتباط با توجه به الزام بانک مرکزی در خصوص پیاده سازی رمز دومپویا و در راستای افزایش امنیت کاربران در انجام تراکنشهای الکترونیکی علی الخصوص تراکنشهای اینترنتی، سامانه Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت پیادهسازی شده است سامانه رمز  Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت که با هدف پویا سازی رمز کارت های بانکی طراحی و ارایه شده است، به کاربران اینامکان را می دهد که به جای استفاده از رمزهای ایستا، از رمز پویای تولید شده توسط سامانه بهره برداری نمایند شایان ذکر استسامانه رمز نگار ملت علاوه بر امکان تولیدرمز دوم پویاجهت انجام تراکنش های بدون حضور کارت، قابلیت تولیدرمز اول پویاجهتاستفاده در تراکنش های با حضور کارت را نیز دارد

‏‏جهت فعال سازی این برنامه Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت مراحل زیر را انجام دهید:

۱به دستگاه‌های خودپرداز بانک ملت مراجعه کنید و در بخش تغییر رمز/ خدمات رمز پویا / فعال‌سازی رمزنگار ملت (اپلیکیشن) راانتخاب کنید.

۲یک کد فعال‌سازی برای شما ارسال خواهد شد.

۳پس از وارد کردن کد فعال‌سازی، یک رمز ورود برای نرم افزار  Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت تعریف کنید.

۴کارت‌های بانک ملت خود را در سامانه رمزنگار وارد و تعریف کنید.

۵رمز دوم یک‌بارمصرف را در هر بار استفاده دریافت کنید.

رمز پویا یا رمز یک‌بارمصرف (OTP: One Time Password) یک عدد چند رقمی است که شما می‌توانید آن را مانند رمز دوم کنونی‌تاناستفاده کنید. تنها تفاوت این که رمز یک‌بار مصرف، برای یک تراکنش قابل استفاده است و فقط ۶۰ ثانیه اعتبار دارد. یعنی اگر شما یکرمز دوم یک‌بارمصرف دریافت کردید و تا یک دقیقه از آن استفاده نکردید، این رمز دیگر اعتبار ندارد و باید دوباره آن را دریافت کنید. همچنین اگر رمز دوم پویا را گرفتید و یک تراکنش انجام دادید، برای تراکنش بعدی، حتی اگر هنوز ۱ دقیقه هم نگذشته باشد، باز هم بایدرمز دوم جدید دریافت کنید.

 ویژگیهای سامانه:

‏- ارائه خدمات رمز پویا برای مشتریان بانک ملت  

‏- امکان دریافت رمز پویا برای استفاده در تراکنش های مبتنی بر کارت (رمز اول)

‏- امکان دریافت رمز پویا با Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت برای استفاده در تراکنش های اینترنتی (رمز دوم)

‏- عدم پیچیدگی در نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار

‏- استفاده از اثر انگشت جهت ورود به سامانه

‏- امکان مدیریت نحوه عملکرد رمزهای کارت

 

راهنمای تصویری اپلیکیشن رمزنگار

Ramznegar Bank Mellat رمزنگار بانک ملت

1 Comment

  1. BrianMic April 2, 2020 at 3:35 pm

    Great looking site. Assume you did a great deal of your own html coding.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *